Nieuws

Persbericht: GROENLINKS standpunt inzake Duinpolderweg

De GROENLINKS fracties van de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland en van de gemeenteraden van Bloemendaal, Hillegom, Noordwijkerhout, Haarlem, Heemstede en de afdelingen Lisse en Teylingen hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen inzake het besluit van GS over het voorlopige voorkeursalternatief Duinpolderweg. Dit standpunt luidt als volgt.

 

GROENLINKS wijst alle onderzochte tracévarianten en de op basis daarvan samengestelde varianten (zoals het Voorkeurs-altrnatief) af, tenzij

1) een variant onderdeel uitmaakt van een integraal plan dat gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem,

2) deze variant een logische lokale oplossing is voor een lokaal probleem,

3) deze variant zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving.

Lees verder

Duinpolderweg

Op woensdagavond 3 januari heeft op initiatief van GroenLinks informeel overleg plaatsgevonden tussen alle Hillegomse raadsfracties en wethouder Anne de Jong. Zoals verwacht mag worden zijn naast het college van B&W alle raadsfracties fel gekant tegen het door de provincies gekozen voorkeursalternatief. Dan is het zaak om de krachten te bundelen en met elkaar te zoeken naar argumenten en een aanpak om dit voor Hillegom rampzalige alternatief van tafel te krijgen. Dat was onze inzet bij het organiseren van dit overleg en zowel de wethouder als de andere fracties konden zich hier bij aansluiten. Dit is pure winst, zoals we ook 2 jaar geleden al in een discussie over hetzelfde project hebben gezien.
Tegelijk moeten we erkennen dat in een discussie over dit onderwerp er politieke verschillen bestaan. Dat maakt het niet makkelijk om als gemeenteraad tot een gezamenlijke zienswijze te komen. Maar de wil is er om op zoek te gaan naar de punten waarop we elkaar kunnen vinden.
Als GroenLinks hebben we ons standpunt alvast maar op tafel gelegd: wij pleiten voor duurzame en vernieuwende oplossingen, d.w.z oplossingen met verschillende moderne vormen van (openbaar) vervoer waarbij natuur, landschap en milieu gespaard blijven. In het Duinpolderweg-project is alleen gekeken naar eenzijdige 'asfalt' oplossingen. GroenLinks ziet dat niet als oplossingen die passen in deze tijd, laat staan in de toekomst (als de weg er komt ligt deze er pas over 10 jaar).
Besloten is om vanuit de raadsfracties een werkgroep te vormen die de komende weken e.e.a verder gaat uitwerken. Als GroenLinks zijn we hier blij mee, want we zijn er van overtuigd dat het Hillegomse belang het best gediend wordt met deze gezamenlijke aanpak.